معنایش این است که عاشق شده‏اید و جرئت بیان آن را ندارید.

اگر شما در خواب سرخ شدن کس دیگرى را بینید، نشانه‏ى آن است که به خواستگاریتان مى‏آیند.

تک فارس » مطالب جالب » در خواب از خجالت سرخ شدن تعبیرش چیست