طبق استدلالی که در تصویر متحرکزیز توسط چینی ها بیان شده شصت و چهار مساویست با شصت و پنج. ۶۵=۶۴

image دخالت جالب چینی ها در قوانین ریاضی تصویری

تک فارس » مطالب جالب » دخالت جالب چینی ها در قوانین ریاضی تصویری