در این فیلم که درسال ۲۰۱۰ ضبط شده محمد مرسی اسرائیلی ها را خونخوار و از نسل خوک و میمون نامیده و اقدامات آنها را بسیار منفی ارزیابی کرده است. به گفته وی هرگونه گفتگو با اسرائیلی ها به منزله هدر دادن وقت و امکانات است و به همین دلیل هیچ مفهومی ندارد.