شامل موضوعات

سفری به درون سلول – تریکودینا – میکروسکوپ – میکروسکوپ الکترونی – سلول های پروکاریوتی باکتری – سلول های یوکاریوتی – ساختار مولکولی غشا – شبکه آندوپلاسمی صاف – شبکه آندوپلاسمی زبر – جسم گلژی – خاستگاه و کار لیزوزوم – واکوئل ها – پراکسی زوم – هسته – سانتریول – اندامک بدون غشاء – ریبوزوم اندامک بدون غشاء – کلروپلاست – میتوکندری – زیست گیاهی – سلول گیاهی – ساختار دیواره ی سلولی سلول های گیاهی – پلاسمودسم – آندوسیتوز و اگزوسیتوز -انتشار – اسمز – انتقال فعال – آندوسیتوز – اگزوسیتوز

حجم : ۲٫۴۴ مگابایت

دانلود : پرشین گیگ

رمز فایل : www.konkur.in