image داستان طراحی چوب بستنی به شکل صلیب عیسی مسیح

طراح در این نگاه خوش بینانه حتی می خواسته ما در هر لذت کوچیک نظیر بستنی خوردن حتی! معرفت رو به یاد بیاریم و به وظیفه بزرگ خودمون بیاندیشیم…

image داستان طراحی چوب بستنی به شکل صلیب عیسی مسیح image داستان طراحی چوب بستنی به شکل صلیب عیسی مسیح

آنها از تمام ابزار برای ترویج فکر خود استفاده میکنند.

تک فارس » مطالب جالب » داستان طراحی چوب بستنی به شکل صلیب عیسی مسیح