image خیلی خوش خوراک شده ام درمانش چیست

ورزش های هوازی (ایروبیک) بیش از سایر فعالیت های بدنی، هورمون اشتها را مهار کرده و به کاهش وزن کمک میکنند.

نتایج نشان داده که در ورزش توسط تردمیل به عنوان نوعی تمرین ایروبیک سطح هورمون گرلین کاهش و سطح پپتید YY  افزایش می یابد. همچنین در ورزش وزنه برداری سطح گرلین کاهش یافته ولی تغییری در میزان پپتید YY مشاهده نشد. در واقع این مطالعه اثبات کرد که هر دو نوع ورزش اشتها را کاهش می دهند، اماتمرینات ایروبیک از تاثیر بیشتری برخوردارند.

تک فارس » پزشکی سلامتی » خیلی خوش خوراک شده ام درمانش چیست