علائم راهنمائی ورانندگی به منزله کسانی هستند که در زندگی اقدام به نصیحت و راهنمائی می کنند
دیدن تابلوی راهنمائی زرد رنگ به منزله خطری است که انسان را در آنجا تهدید می کند
تابلوهای ناخوانا نشانه راهنمایان نا آگاه می باشد