• اگر خواب ببینید از طریق دریا مسافرت می کنید ، نشانه آن است که علاوه بر گرفتن پاداش کارهای دشواری که به ثمر رسانده اید ، پول بسیار زیادی نیز به دستتان خواهد رسید .
  • اگر خواب ببینید هنگام مسافرت از طریق دریا با فاجعه ای روبرو می شوید ، نشانه آن است که گرفتار عشقهای دروغین خواهید شد .
تک فارس » مطالب جالب » خواب سفر کردن از راه دریا تعبیرش چیست