اگر بیند که بر فراز آب همی رفت، چون آب دریا و رودخانه و آن چه بدین نماید، دلیل کند بر قوت ایمان و اعتقاد پاک وی.

تک فارس » مطالب جالب » خواب راه رفتن روی آب چه تعبیری دارد