image خواب دیدن آتش گرفتن خانه و آتش در خانه تعبیرش چیست

خواب دیدم که در خانه من آتشی است.ابن سیرین گفت که برو در خانه ات بگرد گنجی پیدا می کنی. آن شخص رفت و گشت و گنج را پیدا کرد.

مدتی گذشت یک بنده خدایی عین همین خواب را دید با عجله و خوشحالی خود را به ابن سیرین رسانید و گفت: من چنین خوابی دیدم .

ابن سیرین گفت بدو که خانه ات آتش گرفت .

آن شخص با عجله برگشت دید درست است قسمتی از خانه آتش گرفته.

او به زحمت آتش را خاموش کرد و مجددا به نزد ابن سیرین برگشت و سوال کرد چرا اینگونه تعبیر کردی؟

چه فرقی خواب من با آن بنده خدا داشت؟

ابن سیرین گفت : آن شخص در زمستان خواب دیده بود و آتش در زمستان نعمت است ولی شما در تابستان آتش دیده بودی که زحمت است.

دیدن آتش و آتش بازی در خواب چه تعبیرهایی دارد

▪ لوک اویتنهاو می گوید : تماشای آتش و آتش بازی در خواب یعنی به جشنی دعوت خواهید شد

▪ دیدن خواب آتش بازی کردن : در یک بازی در فضای باز شرکت خواهید کرد

▪ اگر خواب ببینید جایی آتش گرفته اما در آتش سوزی کسی جان خود را از دست نداده است ، نشانه آن است که با وقوع حادثه ای شادمانی و نشاط خاطر شما فراهم خواهد شد .

دیدن آتش زنه وسنگ آتش دان در خواب چه تعبیرهایی دارد

▪ ابن سیرین می گوید: آتش زنه وسنگ آتش دان این هر دو انباز باشند که از ایشان یکی قوی و دلیر بود و دوم سخت دل بود

و این هر دو مردمان را بر شرف و کارهای بزرگ در آورند

▪ کرمانی گوید : اگر بیند که از آتش زنه آتش بیرون می آورد و از آن شمع یا چراغ برافروخت

اگر بیننده پادشاه است دلیل بر اینکه مردم از دانش او بهره یابند

و اگر بازرگان بود دلیل کند که با مردم خیر و احسان کند

و اگر درویش بود دلیل که مردم از سیرت و کردار وی منفعت یابند

▪ حضرت صادق می فرماید : اگر بیند که از آتش زنه آتش بیرون می آورد دلیل بر اینکه مال حرام از طرف پادشاه حاصل کند

یا به شغل او مشغول شود و از رشوه مال بدست آورد

و اگر از آتش زنه آتش نتوانست افروخت دلیل کند که مال طلب کند و نیابد.

دیدن آتشکده در خواب چه تعبیری دارد

▪ محمدبن سیرین گوید: آتشکده به خواب ، جایگاه مکرره بود.

▪ ابراهیم کرمانی گوید: آتشکده جایگاه مردم احمق و خالی بود.

اگر بیند که در آتشکده رفت و از آنجا چیزی به وی رسید، دلیل کند که آن مقدار مذلت و خواری به وی رسد، لیکن از بدی برهد و سرانجام پشیمانی خورد.

تعبیر خواب آتش

▪ اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته اند و یا به سبب افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس می باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می کنیم که به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می بریم و بینائی و هشیاری حاصل می کنیم.

ا▪گر بیننده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می رسد.

▪ اگر در خواب دیده اید که کنار آتش نشسته اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده اید که احتمالا می سوزید و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی میکنند. ▪معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم است.

▪ آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می کنیم و به اوج موفقیت می رسیم.

▪ اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می شود

▪ و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می رود که از آن سفر هیچ سودی عاید او نمی شود.

تک فارس » مطالب جالب » خواب دیدن آتش گرفتن خانه و آتش در خانه تعبیرش چیست