تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالب

خواب دیدن آتش گرفتن خانه و آتش در خانه تعبیرش چیست

image خواب دیدن آتش گرفتن خانه و آتش در خانه تعبیرش چیست

خواب دیدم که در خانه من آتشی است.ابن سیرین گفت که برو در خانه ات بگرد گنجی پیدا می کنی. آن شخص رفت و گشت و گنج را پیدا کرد.

مدتی گذشت یک بنده خدایی عین همین خواب را دید با عجله و خوشحالی خود را به ابن سیرین رسانید و گفت: من چنین خوابی دیدم .

ابن سیرین گفت بدو که خانه ات آتش گرفت .

آن شخص با عجله برگشت دید درست است قسمتی از خانه آتش گرفته.

تکفارس آی آر

او به زحمت آتش را خاموش کرد و مجددا به نزد ابن سیرین برگشت و سوال کرد چرا اینگونه تعبیر کردی؟

چه فرقی خواب من با آن بنده خدا داشت؟

ابن سیرین گفت : آن شخص در زمستان خواب دیده بود و آتش در زمستان نعمت است ولی شما در تابستان آتش دیده بودی که زحمت است.

دیدن آتش و آتش بازی در خواب چه تعبیرهایی دارد

لوک اویتنهاو می گوید : تماشای آتش و آتش بازی در خواب یعنی به جشنی دعوت خواهید شد

www.takfars.ir

دیدن خواب آتش بازی کردن : در یک بازی در فضای باز شرکت خواهید کرد

اگر خواب ببینید جایی آتش گرفته اما در آتش سوزی کسی جان خود را از دست نداده است ، نشانه آن است که با وقوع حادثه ای شادمانی و نشاط خاطر شما فراهم خواهد شد .

دیدن آتش زنه وسنگ آتش دان در خواب چه تعبیرهایی دارد

ابن سیرین می گوید: آتش زنه وسنگ آتش دان این هر دو انباز باشند که از ایشان یکی قوی و دلیر بود و دوم سخت دل بود

و این هر دو مردمان را بر شرف و کارهای بزرگ در آورند

کرمانی گوید : اگر بیند که از آتش زنه آتش بیرون می آورد و از آن شمع یا چراغ برافروخت

اگر بیننده پادشاه است دلیل بر اینکه مردم از دانش او بهره یابند

و اگر بازرگان بود دلیل کند که با مردم خیر و احسان کند

و اگر درویش بود دلیل که مردم از سیرت و کردار وی منفعت یابند

حضرت صادق می فرماید : اگر بیند که از آتش زنه آتش بیرون می آورد دلیل بر اینکه مال حرام از طرف پادشاه حاصل کند

تک فارس

یا به شغل او مشغول شود و از رشوه مال بدست آورد

و اگر از آتش زنه آتش نتوانست افروخت دلیل کند که مال طلب کند و نیابد.

دیدن آتشکده در خواب چه تعبیری دارد

محمدبن سیرین گوید: آتشکده به خواب ، جایگاه مکرره بود.

ابراهیم کرمانی گوید: آتشکده جایگاه مردم احمق و خالی بود.

اگر بیند که در آتشکده رفت و از آنجا چیزی به وی رسید، دلیل کند که آن مقدار مذلت و خواری به وی رسد، لیکن از بدی برهد و سرانجام پشیمانی خورد.

تعبیر خواب آتش

اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته اند و یا به سبب افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس می باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می کنیم که به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می بریم و بینائی و هشیاری حاصل می کنیم.

اگر بیننده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می رسد.

اگر در خواب دیده اید که کنار آتش نشسته اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده اید که احتمالا می سوزید و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی میکنند. معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم است.

T A K F A R S

آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می کنیم و به اوج موفقیت می رسیم.

اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می شود

و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می رود که از آن سفر هیچ سودی عاید او نمی شود.

مطالب محبوب بیشتر ››