image خلق آثار هنری بسیار زیبا با اسنفاده از لکه های روی لباس

image خلق آثار هنری بسیار زیبا با اسنفاده از لکه های روی لباس

image خلق آثار هنری بسیار زیبا با اسنفاده از لکه های روی لباس

image خلق آثار هنری بسیار زیبا با اسنفاده از لکه های روی لباس

"Angela Mercedes Donna" هنرمند آلمانی است که این لکه ها را بسیار دوست دارد و با استفاده از آن ها نقاشی های زیبایی را تا به حال خلق کرده است.

تک فارس » مطالب جالب » خلق آثار هنری بسیار زیبا با اسنفاده از لکه های روی لباس