حمل آب : کمک در یک موقعیت بسیار دشوار

تک فارس » مطالب جالب » حمل نمودن آب در خواب تعبیرش چیست