استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

نیروی مورد نیاز

حقوق ومزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

تهران

تهران

فراساحل قشم

پزشک عمومی

دکترا

۲

۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال + کلیه مزایای قانونی

اقماری یک ماه کار و یکماه استراحت (یا ۱۵ روز کار و ۱۵ روز استراحت)

۸۸۳۷۵۵۲۶ الی

تک فارس » آگهی استخدام » جزئیات و نحوه استخدام در شرکت افق صنایع بنادر آزاد فراساحل قشم