اپراتور/نوع تماس

داخل شبکه

خارج شبکه

پیامک فارسی

پیامک لاتین

همراه اول

۵۷۰

۶۲۵

۸۹

۲۲۲

اپراتور/نوع تماس

داخل شبکه

خارج شبکه

پیامک فارسی

پیامک لاتین

ایرانسل

۴۹۹

۶۲۵

۸۹

۱۲۸-۱۶۰

اپراتور/نوع تماس

داخل شبکه

خارج شبکه

پیامک فارسی

پیامک لاتین

رایتل

۵۵۵

۶۲۵

۸۹

۲۲۰

*کلیه واحدها به ریال درج شده اند

تعرفه های سیم کارت اعتباری اپراتورها

اپراتور/نوع تماس

داخل شبکه

خارج شبکه

پیامک فارسی

پیامک لاتین

همراه اول

۶۷۰

۹۳۷

۱۰۶

۲۶۴

اپراتور/نوع تماس

داخل شبکه

خارج شبکه

پیامک فارسی

پیامک لاتین

ایرانسل

۶۲۰

۸۵۲

۱۰۰

۱۶۰

اپراتور/نوع تماس

داخل شبکه

خارج شبکه

پیامک فارسی

پیامک لاتین

رایتل

۶۹۵

۸۹۵

۸۹

۲۲۰

*کلیه واحدها به ریال درج شده اند

تک فارس » اخبار روز » جدیدترین قیمت های تلفن و پیامک خط های تلفن