آمپول زدن و رفتن جهت زدن آمپول:

ترس و بیم از خطرات پیش رو

اگر آمپول زده و برمی گشت:

مفارقت یافتن از ترس وبیم ، چنین ترسی و بیمی در مقیاس خفیف می باشد.

تک فارس » مطالب جالب » تعبیر و معنی رفتن به قصد آمپول زدن و آمپول زدن در خواب چیست