لیلا برایت می‏گوید:

▪اگر ببینید که کارفرما هستید، بیانگر آن است که درآمد کارى شما در سطح بسیار بالا و خوبى قرار خواهد گرفت.

▪اگر در خواب دیدید که یک آقاى متعهد هستید، تعبیرش آن است که باید نیش و کنایه و تحقیر اطرافیانتان را تحمل کرده و دم نزنید.

تک فارس » مطالب جالب » تعبیر و معنی دیدن خواب کارفرما متعهد بودن چیست