درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

آویشن می خرید : امکانات مالیتان زیاد می شود.

خواب آویشن : بزودی پولدار خواهید شد .

شما با آویشن برای غذا سس درست می کنید : خوشبختی در عشق

تک فارس » مطالب جالب » تعبیر و معنی دیدن آویشن در خواب چیست