▪اگر زنی خواب ببینید آشپزخانه اش تمیز و مرتب است ، علامت آن است که اقبال به او رو خواهد کرد.

▪ دیدن آشپزخانه در خواب ، علامت آن است که حوادثی ناگهانی، شما را غمگین خواهد ساخت.

تک فارس » مطالب جالب » تعبیر و معنی دیدن آشپزخانه در خواب چیست