image تعبیر و معنی دیدن آدمی مست در خواب

هانس کورت :

▪اگر در خواب ببینید که مست هستید، اوقات خوبى خواهید داشت ولى این خوبى‏ها زودگذر مى‏باشند

▪اگر مردم را مست دیدى، بدانید که شما از لحاظ روحى، ناراحتى‏هایى را دارید.

▪دیدن آدم مست در خواب، نشانهء این است که شما گوش یا مغزتان ایرادى دارد یا این که یک نفر باعث مزاحمت و ناراحتى شما شده است.