درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

▪یک آگهی بسیار جالب به شما می دهند : موفقیت در فعالیتهای اجتماعی .

▪یک آگهی می دهید : مشکلات و گرفتاری شما را تهدید می کند .

▪یک آگهی را می خوانید : نقشه های شما عملی میشود .

تک فارس » مطالب جالب » تعبیر و تفسیر دیدن هر نوع آگهی در خواب چیست