تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالب

تعبیر و تفسیر خواب آرد و نشانه های مرتبط با آن چیست

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

آرد میخرید : منفعت بزرگ مالی

شما آرد دارید : فراوانی

با آرد آشپزی میکنید : یک دوست را از دست میدهید.

آرد را میسوزانید: خطر درپیش است .

تکفارس آی آر

با آرد شیرنیی می پزید :یک زندگی خوشبخت در آینده

در قسمت آرد سازی کار می کنید : بی گدار به آب نزنید.

دلیل است بر مال و نعمت حلال که بی رنج بدو رسد.

حضرت دانیال گوید:

اگر بیند که آرد چون برف از هوا می آید، دلیل است که به قدر آن مال و نعمت حلال او را حاصل گردد، از آنجا که امید ندارد.

www.takfars.ir

محمد بن سیرین گوید:

آرد جو ، به تاویل درستی دین بود

آرد گندم، مالی بود از تجار وبسیار فایده بود

آرد کاورس مال اندک بود که حاصل شود.

جابرمغربی گوید:

آرد فروش به خواب دیدن، مردی باشد که دین خویش را به دنیا آورده بود.

لیلا برایت میگوید:

دیدن آرد دلیل است بر مال و نعمت حلال که بى‏رنج بدو رسد.

آنلی بیتون میگوید:

۱ـ دیدن آرد در خواب ، نشانه زندگی کردن با صرفه جویی و تنگدستی ، ولی همراه با شادمانی است .

تک فارس

۲ـ اگر دختری خواب ببیند به آرد آغشته شده است ، نشانه آن است که به زودی با مردی ازدواج خواهد کرد ، و زندگی زناشویی او با سختیهای زیاد سپری خواهد شد . اما تحمل سختیها برای او دلپذیر و لذتبخش خواهد بود.

۳ـ اگر خواب ببینید ، آرد خرید و فروش می کنید ، نشانه آن است که دست به معاملاتی مخاطره آمیز خواهید زد .

محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب مشابه بیشتر ››