تعبیر و تفسیر خواب آرد و نشانه های مرتبط با آن چیست

مجله علمی هنری آموزشی پزشکی تک فارس شامل مطالب جدید و جالب با موضوعات پزشکی و سلامتی، روانشناسی، نکات آرایشی، دکوراسیون منزل، خانه داری، آموزش آشپزی

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
تک فارس

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر و تفسیر خواب آرد و نشانه های مرتبط با آن چیست

image تعبیر و تفسیر خواب آرد و نشانه های مرتبط با آن چیست

▪درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

آرد میخرید : منفعت بزرگ مالی

شما آرد دارید : فراوانی

با آرد آشپزی میکنید : یک دوست را از دست میدهید.

آرد را میسوزانید: خطر درپیش است .

تکفارس آی آر

با آرد شیرنیی می پزید :یک زندگی خوشبخت در آینده

در قسمت آرد سازی کار می کنید : بی گدار به آب نزنید.

▪دلیل است بر مال و نعمت حلال که بی رنج بدو رسد.

▪حضرت دانیال گوید:

اگر بیند که آرد چون برف از هوا می آید، دلیل است که به قدر آن مال و نعمت حلال او را حاصل گردد، از آنجا که امید ندارد.

www.takfars.ir

▪محمد بن سیرین گوید:

آرد جو ، به تاویل درستی دین بود

آرد گندم، مالی بود از تجار وبسیار فایده بود

آرد کاورس مال اندک بود که حاصل شود.

▪جابرمغربی گوید:

آرد فروش به خواب دیدن، مردی باشد که دین خویش را به دنیا آورده بود.

▪لیلا برایت میگوید:

دیدن آرد دلیل است بر مال و نعمت حلال که بى‏رنج بدو رسد.

▪آنلی بیتون میگوید:

۱ـ دیدن آرد در خواب ، نشانه زندگی کردن با صرفه جویی و تنگدستی ، ولی همراه با شادمانی است .

تک فارس

۲ـ اگر دختری خواب ببیند به آرد آغشته شده است ، نشانه آن است که به زودی با مردی ازدواج خواهد کرد ، و زندگی زناشویی او با سختیهای زیاد سپری خواهد شد . اما تحمل سختیها برای او دلپذیر و لذتبخش خواهد بود.

۳ـ اگر خواب ببینید ، آرد خرید و فروش می کنید ، نشانه آن است که دست به معاملاتی مخاطره آمیز خواهید زد .

بهترین راه برای آموزش گربه خانگی
  1. چرا در شب چهارشنبه سوری می گویند زردی من از تو سرخی تو از من
  2. شعر زیبای مهر مادر عشق پدر شاعر ساسان کوچکی
  3. رعد و برق بر فراز برج خلیفه دبی
  4. شعر کامل زمستان پوستین افزود بر تن کدخدایان را شاعر شهریار
  5. کسی زیبا از لحظه فعالیت کوه آتشفشانی در کارو اندونزی
  6. پیشواز ایرانسل به مناسبت عید غدیر خم

مطالب محبوب

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

محصولات معتبر