تعبیر قران خواندن در خواب به چه معنی است

مجله علمی هنری آموزشی پزشکی تک فارس شامل مطالب جدید و جالب با موضوعات پزشکی و سلامتی، روانشناسی، نکات آرایشی، دکوراسیون منزل، خانه داری، آموزش آشپزی

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
تک فارس

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر قران خواندن در خواب به چه معنی است

image تعبیر قران خواندن در خواب به چه معنی است

جابرمغری گوید:

اگر بیند قرآن را ختم نمود، دلیل است که مرادها بیابد و بعضی گویند آخر عمر او بود. اگر بیند که قران را بلند می خواند، دلیل که کارش بلند شود. اگر بیند که کدام آیه خواند. تفسیر این آیه تعبیر خواب او بود. اگر بیند یک سبع قران بخواند، دلیل که از غم برهد. اگر کسی بیند قرآن می خواند و در بیداری نتوانست خواندن، دلیل که اجلش نزدیک بود.

اگر در خواب بیند که آیه رحمت می خواند، دلیل بشارت است از حق تعالی. پس شکر باید نمود. اگر بیند آیه عذاب خواند، دلیل خشم حق تعالی بود پس توبه باید کرد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر نیمه ای از قرآن بخواند، دلیل که نیمه ای از عمر او گذشته باشد. اگر بیند حافظ قرآن شد، دلیل که علم و امانت نگه دارد. اگر بیند آواز قرآن خواندن شنید، دلیل که دینش قوی شود.

تکفارس آی آر

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

قرآن خواندن درخواب بر چهار وجه است.

اول: سلامتی یافتن از آفتها.

دوم: توانگری وثروتمندی.

سوم: مراد دل و کام یافتن(کام یابی و به مراد دل رسیدن).

www.takfars.ir

چهارم: پرهیزکاری فرمودن از مناهی خلایق را(نهی از منکر).

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببینید که قرآن تلاوت می کنید. معبران در مورد تلاوت قرآن و این که کدام سوره و کدام آیه را می خواندید تاویلات مفصل دارند ولی روی هم رفته دیدن و خواندن قرآن در خواب خوب است مگر در یک مورد و آن این است که آدم بی سواد و کسی که در بیداری قادر به خواندن قرآن نیست در رویای خویش ببیند قرآن تلاوت می کند. این از ابن سیرین است و او از معبران دیگر نقل کرده است که اگر کسی در خواب ببیند قرآن می خواند و در بیداری قادر به خواندن قرآن نباشد نشان آن است که اجلش نزدیک است و الله اعلم.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن قرآن خواندن ایمنی از آفات باشد

تصاویر دیدنی و اطلاعات کامل درباره روستای زیبای واریش
  1. معرفی و عکس های دیدنی شهر توریستی چندی گر در هند
  2. عکس های دیدنی پرخرج ترین عروسی در جهان
  3. چطور بدون هیچ برنامه ای روی فولدرهای ویندوز پسورد بگذاریم
  4. اجرای یک اپرا سالن قصر تابستانی پکن
  5. آموزش عکس به عکس بستن کراوات برای آقایان
  6. چطور تیپ های پاییزی شیک و باکلاس بزنیم

مطالب پربازدید

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب محبوب