تعبیر قران خواندن در خواب به چه معنی است

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر قران خواندن در خواب به چه معنی است

جابرمغری گوید:

اگر بیند قرآن را ختم نمود، دلیل است که مرادها بیابد و بعضی گویند آخر عمر او بود. اگر بیند که قران را بلند می خواند، دلیل که کارش بلند شود. اگر بیند که کدام آیه خواند. تفسیر این آیه تعبیر خواب او بود. اگر بیند یک سبع قران بخواند، دلیل که از غم برهد. اگر کسی بیند قرآن می خواند و در بیداری نتوانست خواندن، دلیل که اجلش نزدیک بود.

اگر در خواب بیند که آیه رحمت می خواند، دلیل بشارت است از حق تعالی. پس شکر باید نمود. اگر بیند آیه عذاب خواند، دلیل خشم حق تعالی بود پس توبه باید کرد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر نیمه ای از قرآن بخواند، دلیل که نیمه ای از عمر او گذشته باشد. اگر بیند حافظ قرآن شد، دلیل که علم و امانت نگه دارد. اگر بیند آواز قرآن خواندن شنید، دلیل که دینش قوی شود.

تکفارس آی آر

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

قرآن خواندن درخواب بر چهار وجه است.

اول: سلامتی یافتن از آفتها.

دوم: توانگری وثروتمندی.

سوم: مراد دل و کام یافتن(کام یابی و به مراد دل رسیدن).

www.takfars.ir

چهارم: پرهیزکاری فرمودن از مناهی خلایق را(نهی از منکر).

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببینید که قرآن تلاوت می کنید. معبران در مورد تلاوت قرآن و این که کدام سوره و کدام آیه را می خواندید تاویلات مفصل دارند ولی روی هم رفته دیدن و خواندن قرآن در خواب خوب است مگر در یک مورد و آن این است که آدم بی سواد و کسی که در بیداری قادر به خواندن قرآن نیست در رویای خویش ببیند قرآن تلاوت می کند. این از ابن سیرین است و او از معبران دیگر نقل کرده است که اگر کسی در خواب ببیند قرآن می خواند و در بیداری قادر به خواندن قرآن نباشد نشان آن است که اجلش نزدیک است و الله اعلم.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن قرآن خواندن ایمنی از آفات باشد

عکس زیبایی از زندگی حلزون ها
  1. تصویری زیبا از سلنا گومز و ونسا هاجنز گلدن گلوب ۲۰۱۳
  2. ترفند جلوگیری از اپدیت اتوماتیک در ویندوز ۱۰
  3. تصویری زیبا از گاوبازی در سویل اسپانیا
  4. داستانی کوتاه و تاثیر گذار درباره داشتن امید در زندگی
  5. لیست جالب گران ترین حیوانات دنیای وحش
  6. عکسی زیبا از رنگ آمیزی دستان عروسان نپالی با حنا

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات