استفاده از چاقوی دو سر در خواب ، نشانه تحقق آرزوهاست ، فقط گاهی که مرتکب اشتباه می شوید لحظاتی کوتاه نومید و دلسرد خواهید شد .

تک فارس » مطالب جالب » تعبیر دیدن چاقوی دو سر در خواب چیست