دیدن پارچهگل دار در خواب ، نشانه آن است که اوقات بسیاری را به بیهودگی تلف خواهید کرد .

تک فارس » مطالب جالب » تعبیر دیدن و خرید پارچه گلدار در خواب چیست