image تعبیر دیدن نوزاد قورباغه در خواب چیست

اگر در خواب نوزاد قورباغه ببینید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.