درکتاب سرزمین رویاها آمده است

▪نمایش آکروباتیسها را تماشا می کنید : تا ۹ روز هیچ اقدامی نکنید ، بخصوص مسافرت

▪شما آکروباتیست هستید : بد خواهانتان را به نابودی خواهید کشاند .

▪یک آکروباتیست گرفتار حادثه می شود : خطر از بغل گوشتان خواهد گذشت .

تک فارس » مطالب جالب » تعبیر دیدن نمایش آکروبات یا افراد آکروباتیست در خواب چیست