image تعبیر دیدن ظرف آبگینه شیشه یا بلوردر خواب چه معنی دارد

▪در دست داشتن ظرف آبگینه نیکو است.

▪خویشتن را در میان تعدادی ظروف آبگینه دیدن مهمانی رفتن یا مهمانی دادن است و شاید عروسی.

▪معبران آبگینه را به زن تعبیر کرده اند و این به خاطر ظرافت و شکنندگی آن است چرا که زن ظریف و شکننده است.

▪از دانیال نبی نقل می شود که چنان چه بیننده خواب ببیند که از ظرفی ساخته شده از آبگینه آب میخورد گویای آن است که او ازدواج میکند و یا با زنی وارد معامله سودبخش می شود.

▪روی هم رفته دیدن آبگینه در خواب با توجه به اینکه آبگینه را به زن تعبیر کرده اند خوب است . مگر در یک صورت و آن این است که ظرفی از آبگینه داشته باشد و آن ظرف از دستتان بیافتد و بشکند. معبران نوشته اند همسر بیننده خواب می میرد و چنان چه بیننده خواب زن است یا مردی که همسر ندارد زنی از نزدیکان خویش را از دست می دهد.