▪لوک اویتنهاو می گوید :

آبیاری گلها : سرگرمیهای خوشایندی خواهید داشت

شما دیشب چه خوابی دیده‌اید؟ تنها کافیست خواب ی را که دیده اید به خاطر بیاورید و آن را در سایت تک فارس جستجو کنید و تعبیر آن را بخوانید.

تعبیر کنندگان خواب بر اساس نشانه‌هایی که بعد از بیداری به یاد می‌مانند نتیجه‌گیری‌های جالبی از وضعیت روجی و جسمی فرد بیان می‌کنند.

تک فارس » مطالب جالب » تعبیر دیدن خواب آب دادن به گل ها چیست