image تعبیر دیدن خواب آب خانه یا مستراح چیست

▪معنی آبخانه به فارسی

( اسم ) جایی که برای قضای حاجت تخصیص دهند : مستراح

▪بعضی از معبران گفته اند دلیل کند که زن جادویه وی را حاصل گردد و آن زن حرام خوار و بی دیانت بود

و اگر بیند که در آبخانه بول و غائط همی کرد، دلیل کند که درجمیع مال غریق بود.

اگر بیند که کسی در چاه آبخانه خود افتد دلیل کند مال خویش را هزینه کند

و اگر بیند که در آنجا بیفتاد یا درچاه آبخانه بیفتاد، دلیل کند که مال کسی به غضب ستاند

و اگر بیند که بیفتاد و دست و پایش شکست، دلیل کند که بلای سخت بدو رسد.

▪محمد بن سیرین گوید:

اگر کسی درخواب بیند که آب خانه همی ساخت، دلیل کند که به جمع کردن مال دنیا، حریص گردد و راغب گردد و نخواهد که از مال خود چیزی خرج کند،

▪حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن آبخانه در خواب بر پنج وجه بود: اول: مال حرام. دوم: عیش دنیا. سوم: خزینه. چهارم: شروع در حرام. پنجم: زن خادمه و حرامخوار.