شما خود را درآمریکای شمالی می بینید : در یک فاجعه گرفتار خواهید شد.
شما به امریکای شمالی میروید : نتیجه های ناچیز درکارها
امریکای شمالی را ترک می کنید : در موقعیت اجتماعی شما حوادثی رخ خواهد داد.
شما را به آمریکا شمالی تبعید می کنند : پیشرفت .

تک فارس » مطالب جالب » تعبیر دیدن امریکای شمالی در خواب چیست