تعبیر دیدن آینه در خواب یا دیدن خود در آینه چیست

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر دیدن آینه در خواب یا دیدن خود در آینه چیست

image تعبیر دیدن آینه در خواب یا دیدن خود در آینه چیست

آنلی بیتون می‏گوید

▪ اگر خواب ببینید در آینه ای به خود می نگرید ، نشانه آن است که بیمار خواهید شد و رنج و درد زیادی تحمل خواهید کرد.

▪ دیدن آینه شکسته در خواب ، علامت شنیدن خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکان است.

▪ دیدن دیگران در آینه ، نشانه آن است که دیگران برای رسیدن به منافع خود با شما رفتاری غیرمنصفانه خواهند داشت.

تکفارس آی آر

▪ دیدن حیوانات در آینه ، نشانه نومید شدن و زیان مالی است.

▪ اگر دختری ببیند آینه ای را می شکند ، علامت آن است که ازدواجی نامبارک خواهد داشت و همچنین روابط دوستانه ناموفق.

▪ اگر دختری در خواب چهره رنگ پریده نامزد خود را در آینه ببیند ، علامت آن است که خبر مرگ عزیزی را خواهد شنید. یا با پیمان شکنی نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهره نامزد خود را شاداب ببیند ، نشانه آن است که عدم تفاهم و بیگانگی مدتی کوتاه به طول خواهد انجامید.

▪ اگر زنی یک آینه در خواب ببیند ، نشانه آن است که بزودی با صحنه هایی غم انگیز روبرو خواهد شد.

اچ میلر میگوید

www.takfars.ir

▪ دیدن آیینه در خواب، به معنى شناخت بیشتر از خودتان است.

▪ اگر دیدید که آیینه‏ى روبروى شما بسیار مات و کدر است، دلیل آن است که شما خود را آدمى بسیار خوب و با شخصیت فرض مى‏کنید.

▪ اگر دیدید که دستور درست کردن آیینه را مى‏دهید، بدانید که کسى در حال تدارک یک خیانت بزرگ به شما مى‏باشد.

محمد بن سیرین گوید

▪ آیینه در خواب جاه و ولایت بود. اگر بیند که آیینه به کسی داد، دلیل کند که مال و متاع خویش پیش کسی نهد.

▪ اگر بیند که در آیینه سیمین نگاه می کرد، دلیل که ازحرمت و جاه خویش کراهت بیند، زیرا که معبران آیینه سیمین رامکروه بینند و دانند.

ابراهیم کرمانی گوید

اگر مردمی در آیینه آهنین همی نگرد، دلیل بود که اگر زن وی حامله بود، پسر آورد که به همه چیزها مانند پدر بود.

▪ اگر زن بیند که در آیینه می نگریست و آبستن بود، دلیل که دختری آورد که به همه چیزها مانند مادر بود و اگر زن آبستن نباشد، دلیل است شوهر او را طلاق دهد و زن دیگر بخواهد و آن زن شوهری دیگر کند.

▪ اگر پسر بیند که در آیینه نظر می کرد، دلیل است او را برادری آید و اگر دختری نگاه کند، وی را خواهر آید و اگر پادشاه یا عاملی نکاه کند،معزول شود و ولایت از دست او برود و کسی دیگر به جای او نشیند.

تک فارس

جابر مغربی گوید

روی نیکو در خواب،اگر در آیینه دید، چون معروف بود پادشاه بود واگر معروف نباشد، تاویل نیک و بدهر چه دیده باشد به ایینه باز گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید

دیدن آیینه به خواب شش وجه بود.

▪ اول: زن

▪ دوم: پسر

▪ سوم: جاه و فرمان

▪ چهارم: یار و دوست

▪ پنجم: شریک

▪ ششم: کار روشن.

T A K F A R S

▪ اگر مردی غریب آیینه در خواب بیند، دلیل که زن خواهد و بزرگی یابد

▪ اگر دختر بیند دلیل است شوهر خواهد و بر شوهر عزیز و گرامی بود.

▪ اگر بیند که مردی مجهول آیینه بدو داد و در وی نگریست، دلیل کند که به دیدن دوست غائب، شادمان شود.

لوک اویتنهاو می گوید

▪ آئینه : خبرهای ناخوشایند ، اتفاقات شوم.

▪ شکستن آینه : با امیدهای خود خداحافظی کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است.

▪ نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند. اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد.

▪ اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می فرماید یا از جانب فرزند به او سود می رسد و محبتی چشمگیر می شود. *اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری دادید نشان آن است که از مال خود بذل می کنید یا موجباتی فراهم می آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی می رسد.

تک فارس www.takfars.ir

▪ چنان چه آینه ای که دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت می شوید زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته اند.

▪ عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می دانند.

▪ پنهان کردن آینه عیب پوشی خویش است.

امام صادق علیه السلام می فرماید اگر دختری در آینه نگاه کند شوهر می کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می شود و چنان چه آن دختر ببیند که مردی بیگانه آینه ای به او می دهد و در چهره او نگاه می کند به دیدن دوستی غایب خشنود می گردد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است

▪ خواب آینده کوچک : خیانت

▪ یک زن خود را در آینه نگاه می کنید : دوستان او را فریب می دهند .

▪ یک مرد خود را در آینه نگاه می کند : باید در کار دقت بیشتری داشته باشد .

▪ یک شخصیت مهم خود را در آینه نگاه می کند : پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد .

▪ یک دختر جوان خود را در آینه نگاه میکند : بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد .

تکفارس

▪ یک زن شوهر دار خود را در آینه نگاه می کند : او به شوهرش وفادار نخواهد بود .

▪ یک عاشق خود را در آینه نگاه می کند : کسی را که دوست دارد به او وفادار نیست .

▪ آینه می شکند : اتفاق غیر منتظره ای باعث پریشانی شما خواهد شد .

آموزش بلاک کردن ریتوئیت های مزاحم کاربران در توئیتر
  1. معنی و تفسیر دیدن قطار در خواب چیست

  2. عکس های بامزه از خمیازه کشیدن آدم های بی خواب

  3. تعبیر خواب آباد کردن مکانی یا آباد کردن هر کجا در خواب چیست

  4. تعبیر پول دادن به فرد دیگری در خواب چیست

  5. دیدن نان گندم در خواب چه معنی و تعبیری دارد

  6. توصیه هایی برای رنگ کردن دیوارهای اتاق خواب و نشیمن

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات