تعبیر دیدن آماس یا برآمدگی و ورم در خواب در بدن خود یا دیگری چیست

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر دیدن آماس یا برآمدگی و ورم در خواب در بدن خود یا دیگری چیست

▪حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن آماس بر تن، پنج وجه بود.

اول: مالش زیاد گردد.

دوم: زنی با منفعت خواهد.

سوم: پسری برایش خواهد آمد.

تکفارس آی آر

چهارم: حاجتش روا گردد.

پنجم: ایمن گردد از غمها.

اگر همه تن خود را آماس بیند، دلیل که این پنج چیز که یاد کردیم او را حاصل گردد.

▪محمد بن سیرین گوید:

دیدن آماس درخواب، مال بود. اگر بیند که بر تن او آماس پدید آمده بود، دلیل کند که به قدر آن او را مالی حاصل گردد، خاصه چون که در آن آماس ریم بیند، که بسیار بود

www.takfars.ir

▪ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که بر تن او آماس بود، چنانکه او را رنج نماید، دلیل که به قدر آن مال حلال یابد. اگر آماس چنان نباشد که بدو رنج نماید، دلیل بر مال حرام کند.

زندگینامه یغما گلرویی و شعر از خانه بیرون بیا تا زیبا شود این شهر
  1. آموزش تصویری درست کردن لوستر شیک کنفی
  2. آموزش عکس به عکس ساخت مجسمه خمیری بابانوئل
  3. قاب های عکس طلایی را چطور تمیز و براق کنیم
  4. آنچه که باید درباره دروازه بان معروف علیرضا بیرانوند بدانید
  5. معنی و تعبیر دیدن خواب آب برداشتن از جایی نشان چیست
  6. گالری تصویری از اکبر عبدی هنرمند محبوب سینمای ایران

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات