تعبیر دیدن آماس یا برآمدگی و ورم در خواب در بدن خود یا دیگری چیست

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر دیدن آماس یا برآمدگی و ورم در خواب در بدن خود یا دیگری چیست

▪حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن آماس بر تن، پنج وجه بود.

اول: مالش زیاد گردد.

دوم: زنی با منفعت خواهد.

سوم: پسری برایش خواهد آمد.

تکفارس آی آر

چهارم: حاجتش روا گردد.

پنجم: ایمن گردد از غمها.

اگر همه تن خود را آماس بیند، دلیل که این پنج چیز که یاد کردیم او را حاصل گردد.

▪محمد بن سیرین گوید:

دیدن آماس درخواب، مال بود. اگر بیند که بر تن او آماس پدید آمده بود، دلیل کند که به قدر آن او را مالی حاصل گردد، خاصه چون که در آن آماس ریم بیند، که بسیار بود

www.takfars.ir

▪ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که بر تن او آماس بود، چنانکه او را رنج نماید، دلیل که به قدر آن مال حلال یابد. اگر آماس چنان نباشد که بدو رنج نماید، دلیل بر مال حرام کند.

زندگینامه خواندنی فوتبالیست معرفو ایتالیایی فرانچسکو توتی
  1. عکس زیبا از جشنواره بین المللی بالون
  2. جدیدترین مدل های کیف دستی زنانه و دخترانه
  3. اسم پارسا فونت نستعلیق رنگارنگ دستنویس
  4. متن های زیبا و کوتاه برای تبریک آغاز امامت حضرت مهدی (عج)
  5. عکس های فوق العاده دیدنی از بزرگترین کشتی تفریحی
  6. مقایسه تصویری امکانات ماشین های ال ۹۰ با لیفان ۵۲۰

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات