image تعبیر دیدن آب در خواب چیست

▪منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست

▪لوک اویتنهاو می گوید :

آب : نگرانی و غم

آب در نظر اویتنهاو همانند ضمیر ناخودآگاه بیننده خواب است .

آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست