image تعبیر دیدن چاقوتیزکن درخواب چه معنی دارد

دیدن چاقوتیزکن درخواب ، علامت آن است که برای به ثمر رساندن وظایف خود باید بیشتر از حد معمول دقت کنید . احتمالا به سفری پر اضطراب خواهید رفت .