آخرین وداع از شخص تازه از دست رفته در خواب، به معنى غم و غصه مى‏باشد.