آخرین وداع از شخص تازه از دست رفته در خواب، به معنى غم و غصه مى‏باشد.

تک فارس » مطالب جالب » تعبیر خواب وداع و خداحافظی با شخص رفته چیست