تزریق واکسن، نشانه‏ى آن است که از ستم ظالمان نسبت به افراد ضعیف ناراحت شده و سعى دارید تا از آنان حمایت کنید.

تک فارس » مطالب جالب » تعبیر خواب واکسن زدن در خواب چیست