تعبیر خواب محبت کردن و در آغوش گرفتن در خواب چیست

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر خواب محبت کردن و در آغوش گرفتن در خواب چیست

▪منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

آغوش گرفتن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد .

آغوش گرفتن بدون جنبه ش.ه.و.ی قابلیت تعبیر پیدا می کند و غالبا خوب است .

اگر آشنایی که محرم شما محسوب می گردد در آغوش بگیرید نشان صلح و دوستی است و صفا و نعمت در محیط خانوادگی .

اگر نا آشنا و بیگانه ای را در آغوش گرفتید که از جنس مخالف باشد نفعی عایدتان می گردد .

تکفارس آی آر

اگر یکی از آشنایان را که با شما محرم نیست در خواب در آغوش گرفتید بین شما و یک نفر برخوردی به وجود می آید که نامطلوب نیست و می تواند خیر داشته باشد .

اگر در درگاه خانه شخصی را در آغوش گرفتید که نمی شناختید مسافری به خانه شما وارد می گردد

و اگر در درگاه خانه ای نا آشنا و غریب که به شما تعلق ندارد و آنجا را نمی شناسید کسی را در آغوش گرفتید به سفر می روید . اگر کسی از پشت شما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار می گیرید که برای اثبات بی گناهی خود باید تلاش و تقلای زیادی بکنید .

اگر کودکی را در آغوش گرفتید نیازمند محبت اطرافیان خود هستید .

اگر زنی در خواب ببیند که کودک نا آشنایی را در آغوش گرفته جاری یا خواهر شوهرش از او بدگویی می کند .

www.takfars.ir

اگر در خواب دیدید که حیوانی را در بغل گرفته اید و نوازش می کنید با شخصی که اختلاف دارید و احتمالا بین شما خصومتی وجود دارد آشتی می کنید .

در آغوش گرفتن گربه حسودی است . اگر گربه به شما تعلق داشت کسی به شما حسادت می ورزد و اگر گربه متعلق به دیگری بود شما به دیگری حسد می ورزید .

در آغوش گرفتن سگ نیاز به وفاداری است و نشانه فقدان آن.

▪ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند که معروفی را در آغوش گرفت، دلیل کند که اگر آن کس مستوره بود و مصلح، از وی چیز دین یابد. اگر بیند که کودکی را در آغوش گرفت، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود. اگر دید که شتری را در آغوش گرفت، دلیل بود که با دشمن صلح کند.

▪لوک اویتنهاو می گوید :

کسی را در آغوش کشیدن : نیکبختی در عشق

دانلود اذان زیبا با صوت رحیم موذن ‌زاده اردبیلی با لینک مستقیم
  1. زندگینامه هنرپیشه معروف ترک آراس بولوت اینملی
  2. آیا تا بحال عکس اولین زن روزنامه نگار در ایران را دیده اید
  3. دیدن خواب نیش خوردن از حشرات چه تعبیری دارد
  4. عکس های شگفت انگیز از لحظه خندیدن حیوانات
  5. بهرام رادان با سر تراشیده عکسهای بهرام رادان در فیلم بی پولی
  6. آموزش عکس به عکس ساخت دسته گل عروس

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات