*دیدن آلات موسیقی در خواب ، نشانه دست یافتن به لذت موردنظر است.
*دیدن آلات شکسته و مستعمل موسیقی در خواب ، علامت آن است که دوستان ناسازگار به زندگی شما آسیب خواهند رساند.
*اگر دختری خواب آلات شکسته و مستعمل موسیقی را ببیند ، نشانه آن است که نیرو و توانایی به دست خواهد آورد و زندگی را به شکل دلخواه تغییر خواهد داد.

تک فارس » مطالب جالب » تعبیر خواب دیدن وسایل و ابزار موسیقی چیست