لوک اویتنهاو می گوید :
سفر بر روی آب : زندگی متوسط