تعبیر خواب دیدن دست و روی شستن چه معنی دارد

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر خواب دیدن دست و روی شستن چه معنی دارد

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
اگر کسى در خواب ببیند که دست و روى مى شست و وضو مى گرفت و در همان حال به چهره عالمى نگاه مى کرد، به دست آن شخص توبه مى کند.

محمدبن سیرین گوید:
اگر بیند دست و روی تمام به آب صاف بشست، دلیل که حاجتی که دارد تمام بیابد و مقصودش حاصل شود.
اگر بیند که دست و روی به آب پلید می شست و تمام نشست، تاویلش به خلاف این است.
ابراهیم کرمانی گوید:
اگر بیند که در چشمه صافی دست و روی تمام بشست، دلیل است اگر غمگین است فرج یابد، اگر ترسنده است ایمن شود، اگر بیمار است شفا یابد، اگر وام دارد وامش گذارده شود، اگر اسیر است از بند رهائی یابد، اگر بیند که دست و روی ناشسته نماز کرد، دلیل که دینش ضعیف است و مالی که دارد از دستش برود.
اگر بیند که ره هر دو دست خود می شست، دلیل که از دوستان و تبار خود یاری خواهد و شغل از بهر جاه و حرمت خود طلبد. اگربیند چون دست و روی شست او حدثی پدید آید که وضو باطل شد، دلیل است که در کسب و کار خود عاجز شود. اگر بیند که دست و روی نشست و به تاویل نگاه در روی عالمی می کرد، دلیل که بر دست او توبه کند.

اسم حسام فونت نستعلیق رنگارنگ دستنویس
  1. اسم سوسن فونت نستعلیق رنگارنگ دستنویس
  2. همه چیز درباره دیا میرزا با تصاویر زیبا
  3. تصویر منتشر شده از نامزد سحر قریشی در اینستاگرامش
  4. معرفی امکانات جالب صفحه کلید گوگل برای اندروید
  5. زیباترین پرنده خلق شده توسط خداوند در جهان
  6. شخصیت موش میکی ماوس چیست

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات