تعبیر خواب دیدن دست و روی شستن چه معنی دارد

مجله علمی هنری آموزشی پزشکی تک فارس شامل مطالب جدید و جالب با موضوعات پزشکی و سلامتی، روانشناسی، نکات آرایشی، دکوراسیون منزل، خانه داری، آموزش آشپزی

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
تک فارس

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر خواب دیدن دست و روی شستن چه معنی دارد

image تعبیر خواب دیدن دست و روی شستن چه معنی دارد

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
اگر کسى در خواب ببیند که دست و روى مى شست و وضو مى گرفت و در همان حال به چهره عالمى نگاه مى کرد، به دست آن شخص توبه مى کند.

محمدبن سیرین گوید:
اگر بیند دست و روی تمام به آب صاف بشست، دلیل که حاجتی که دارد تمام بیابد و مقصودش حاصل شود.
اگر بیند که دست و روی به آب پلید می شست و تمام نشست، تاویلش به خلاف این است.
ابراهیم کرمانی گوید:
اگر بیند که در چشمه صافی دست و روی تمام بشست، دلیل است اگر غمگین است فرج یابد، اگر ترسنده است ایمن شود، اگر بیمار است شفا یابد، اگر وام دارد وامش گذارده شود، اگر اسیر است از بند رهائی یابد، اگر بیند که دست و روی ناشسته نماز کرد، دلیل که دینش ضعیف است و مالی که دارد از دستش برود.
اگر بیند که ره هر دو دست خود می شست، دلیل که از دوستان و تبار خود یاری خواهد و شغل از بهر جاه و حرمت خود طلبد. اگربیند چون دست و روی شست او حدثی پدید آید که وضو باطل شد، دلیل است که در کسب و کار خود عاجز شود. اگر بیند که دست و روی نشست و به تاویل نگاه در روی عالمی می کرد، دلیل که بر دست او توبه کند.

چکار کنیم گل های رز باغچه روزد خشک نشوند
  1. تاریخچه ایجاد و عکس های شرکت اتومبیل پاگانی
  2. تصویری فوق العاده زیبا از برگریزان پاییز
  3. تربیت ببر ساله سیبری در باغ وحش اسکاتلند
  4. شعر کامل زمستان پوستین افزود بر تن کدخدایان را شاعر شهریار
  5. اسم بابک فونت نستعلیق رنگارنگ دستنویس
  6. عکس های بامزه از نینی های بامزه

مطالب پربازدید

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب محبوب