محمدبن سیرین گوید:
اگر بیند سوره بنی اسرائیل می خواند، دلیل که نزد حق تعالی و نزد خلق، جاه و منزلت یابد و مومن و ترس کار باشد.
ابراهیم کرمانی گوید:
بر دشمن ظفر یابد و به کام دل برسد.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دینش درست و اعتقادش پاک بود.

تک فارس » مطالب جالب » تعبیر خواب خواندن و یا شنیدن سوره بنی اسرائیل در خواب چیست