-اگربیند که سوره فتح می خواند دلیل که بر دشمن ظفر یابد
-به غم وسختی گرفتار شود لکن از آن زود خلاصی یابد وبه مراد رسد

تک فارس » مطالب جالب » تعبیر خواب خواندن سوره الفتح چه معنی دارد