تعبیر خواب خواندن خطبه چیست

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر خواب خواندن خطبه چیست

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند بر سر منبر خطبه میخواند و اهل خطابت است، دلیل که عز و بزگی یابد. اگر اهل خطابت نباشد، دلیل که چون به سفر رود درنگ بسیارکند و بیم خطر بود، اگر توانگر بود، بیم که درویش شود، اگر جاهل است، بیم که درمیان مردم خوار شود و در زبان مردم افتد به بدی. اگر بیند دینی خطبه میخواند، دلیل که مسلمان شود یا بمیرد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند با پادشاهی خطبه می خواند اگر آن پادشاه مصلح بود، دلیل که عدل و داد کند، اگر مفسد بود، دلیل که تائب شود. اگر بیند که زنی بر منبر همی خواند و مردمان را پند همی داد، دلیل شوهر زن رسوا شود. جابر مغربی گوید: اگر کسی بیند درمیان خطبه ترویج همی خواند، دلیل که از او خیر و صلاح پدید آید و با همه احسان کند و کارها به مصلحت کند.

متن کامل عربی سوره المجادله به همراه ترجمه دقیق فارسی
  1. پرتاب کوکتل مولوتوف سمت پلیس در تظاهرات ضدریاضت اقتصادی در آتن
  2. اصول و فروع دین اسلام همراه با توضیحات
  3. مدل های زیبای لباس دخترانه پاییزی شیک
  4. آموزش دوخت جامدادی ساده و شیک برای مدرسه در خانه
  5. جشنواره عجیب ترین محصولات کشاورزان انگلستان
  6. تصاویر زیبا از جاده چالوس در فصل برف و زمستان

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات