تعبیر خواب خواندن خطبه چیست

مجله علمی هنری آموزشی پزشکی تک فارس شامل مطالب جدید و جالب با موضوعات پزشکی و سلامتی، روانشناسی، نکات آرایشی، دکوراسیون منزل، خانه داری، آموزش آشپزی

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
تک فارس

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر خواب خواندن خطبه چیست

image تعبیر خواب خواندن خطبه چیست

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند بر سر منبر خطبه میخواند و اهل خطابت است، دلیل که عز و بزگی یابد. اگر اهل خطابت نباشد، دلیل که چون به سفر رود درنگ بسیارکند و بیم خطر بود، اگر توانگر بود، بیم که درویش شود، اگر جاهل است، بیم که درمیان مردم خوار شود و در زبان مردم افتد به بدی. اگر بیند دینی خطبه میخواند، دلیل که مسلمان شود یا بمیرد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند با پادشاهی خطبه می خواند اگر آن پادشاه مصلح بود، دلیل که عدل و داد کند، اگر مفسد بود، دلیل که تائب شود. اگر بیند که زنی بر منبر همی خواند و مردمان را پند همی داد، دلیل شوهر زن رسوا شود. جابر مغربی گوید: اگر کسی بیند درمیان خطبه ترویج همی خواند، دلیل که از او خیر و صلاح پدید آید و با همه احسان کند و کارها به مصلحت کند.

معنی و تفسیر دیدن قطار در خواب چیست
  1. راهکارهایی برای مطمئن شدن از سالم بودن موتور ماشین
  2. پیدا کردن شماره آدرس دقیق افراد از روی شماره تلفن آنها
  3. اسم شهاب فونت نستعلیق رنگارنگ دستنویس
  4. قضیه همکاری سیروان خسروی با انریکه چیست
  5. کامل ترین مقاله اینترنتی درباره غذا سرگرمی و سلامتی طوطی
  6. ایده ها و تصاویر ساخت انگشترهای چوبی خلاقانه

مطالب محبوب

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید