اگر در خواب کسى را به هوش بیاورید، علامت آن است که با افراد جدیدى همنشین مى‏شوید و به مقام‏هاى بالایى دست پیدا مى‏کنید.

اگر در خواب مشاهده کنید دیگران شما را به هوش مى‏آورند، به این معنا است که دچار ضرر مالى فراوانى مى‏شوید که قادر به جبران آن هستید.

تک فارس » مطالب جالب » تعبیر خواب به هوش آمدن و به هوش آوردن چیست