از دست دادن چیزی در خواب : مشکلات فراوان در آینده نزدیک
دوست پسرتان را از دست می دهید : خجالت و اندوه
دوست دخترتان را از دست میدهید : از کارهای دیوانه وار خود رنج خواهید برد.
زنتان را از دست می دهید : مراقب رقیب باشید.
شوهرتان را از دست می دهید: وسوسه و فریب
فرزند خود را از دست می دهید: نگرانی در خانه
رفاقت دوستان خود را از دست میدهید: یک تغییر مهم در امور عشقی تشکیلات و کارتان را از دست میدهید: ناکام و شرمنده خواهید شد.
مسکن خود را از دست میدهید: در امور مالی بیشتر دقت و احتیاط کنید.
خون ازدست میدهید: به یک کمک مالی احتیاح پیدا خواهید کرد.
یکی از اعضای صورت خود را از دست میدهید : دردسر و گرفتاری.

تک فارس » مطالب جالب » تعبیر خواب از دست دادن وسایل اشیا و آدم ها در خواب چیست