▪وفاداری همکارتان را مورد آزمایش قرار میدهید : مراقب رقیب باشید.

▪دیگران از شما آزمایش میکنند : رنج و غم

▪قابلیت شما را آزمایش میکنند : اشیاء پر ارزش گمشده را پیدا می کنید.

▪یک دکتر روی شما آزمایش می کند : یک راز فاش خواهد شد.

تک فارس » مطالب جالب » تعبیر خواب آزمایش گرفتن یا آزمایش دادن چیست