تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالباشتراک گذاری

تعبیر خواب آرد بیز چیست

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرماید:

آرد بیز درخواب بر چهار وجه بود:

اول: مردی مصلح

دوم: زنی فضول

سوم: خادم

تکفارس آی آر

چهارم: منفعت اندک.

ابراهیم کرمانی گوید:

آرد بیز به خواب، مردی بود که در میان دوستان و خویشان همی گردد.

محمد بن سیرین گوید:

آرد بیز به خواب زنی بود فضول، یا خادمی بود. اگر بیند که آرد بیز بزرگ نو فرا گرفت، یاکسی به وی داد، دلیل کند که زنی یاخادمی، چنانکه گفتیم، خدمتکار و دوست وی گردد

www.takfars.ir

بعضی از معبران گویند:

مردی مصلح که در خدمت او مقیم بود و دوست وی شود.

محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب مشابه بیشتر ››