تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالب

تعبیر خواب آبنبات خوردن یا هدیه دادن چیست

اگر خواب ببینید جعبه ای آبنبات برای کسی میفرستید ، نشانه آن است که به کسی پیشنهاد غیر اخلاقی می دهید و با مخالفت او روبرو می شوید .

اگر خواب ببینید آبنبات درست میکنید ، نشانه آن است که به کاری صنعتی و سود آور دست خواهید زد .

اگر خواب ببینید آبنبات میخورید ، علامت آن است که پیرو جوان به تفاهم می رسند و تفریحات دسته جمعی در راه است .

اگر خواب ببینید آبنبات ترش مزه ای میخورید ، دلالت بر آن دارد که بیمار خواهید شد و از افراد قابل اعتماد زیان و رنج خواهید دید .

اگر خواب ببینید جعبه ای آبنبات از کسی می گیرید ، علامت آن است که مورد احترام و ستایش دیگران قرار خواهید گرفت و خوشبخت خواهید شد .

تکفارس آی آر

محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب مشابه بیشتر ››