تعبیر خواب آباد کردن مکانی یا آباد کردن هر کجا در خواب چیست

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر خواب آباد کردن مکانی یا آباد کردن هر کجا در خواب چیست

▪جابرمغربی گوید:

اگر کسی خویشتن را به خواب ، در جایگاهی آبادان مقیم بیند دلیل کند که خیر و منفعت یابد، به قدر آبادانی که دیده بود و اگر به خلاف بیند، دلیل بر شر و فساد و مضرت وی کند.

▪محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند که محل خرابی را آباد می کرد، چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چه راکه مربوط به دین می باشد، دلیل کند بر صلاح دین و خرد و ثواب آخری که وی را حاصل شود واگر بیند که زمینی خراب از خود آبادان می کرد، چون سرا و دکان و مانند این، دلیل کند که خیر و فایده این جهان یابد و اگر بیند که جایگاه آبادان بیفتاد و خراب شد، دلیل کند که به اهل آن جایگاه، بلا و مصیبت رسد.

▪حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن آبادانی به خواب بر چهار وجه بود

تکفارس آی آر

اول : بر صلاح کارهای این جهانی.

دوم : خیر و منفعت.

سوم : بر داد و کامرانی.

چهارم : بر گشایش کارهای بسته.

▪منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

www.takfars.ir

چنان چه در خواب ببینیم که مشغول آباد کردن جائی هستیم ویا به بنای ساختمانی مشغولیم، دو صورت دارد . اگر آن جا که در خواب دیده ایم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گویای بیهودگی کار ما است وخواب ما می گوید عملی کاملا بی ثمر انجام می دهیم و اگر آن جا بایر و ویرانه است و ما آن را آباد کنیم نشان خیر و صلاح و نیک فرجامی است. اگر زمینی را که احساس میکنید به خودتان تعلق دارد می سازید و آباد میکنید، بخصوص اگر در آن کشت می نمائید خواب از عشق و ازدواج نزدیک با شما سخن می گوید. چنان چه ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده باشید در زمینه حرفه و شغل خود کاری مستقل از امور دیگر انجام می دهید که سود بخش است

تصویری زیبا از گاوبازی در سویل اسپانیا
  1. معنی و تفسیر دیدن قطار در خواب چیست

  2. دیدن و نوشیدن آب متعفن و بدبو در خواب چه تعبیری دارد

  3. توصیه هایی برای رنگ کردن دیوارهای اتاق خواب و نشیمن

  4. دیدن و نوشیدن آب خنک در خواب چه معنی و تعبیری دارد

  5. مطالب ارسال شده توسط بردیا

  6. تعبیر دیدن آینه در خواب یا دیدن خود در آینه چیست

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات