تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالب

تعبیر اینکه در خواب به کسی آب می دهیم چیست

حضرت دانیال گوید:

آب دادن مردمان را،دلیل کند بر دین و دیانت و کردارهای نیک و پسندیده

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که بی بها آب به مردم همی داد

دلیل کند که در دنیا و آخرت خیر او به مردم برسد و جایگاه خراب آبادان کند.

تکفارس آی آر

محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب مشابه بیشتر ››